Izvedbeni planoviPREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (prva godina, druga godina, treća godina)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (prva godina, druga godina)
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ (prva godina, druga godina, treća godina)
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ (prva godinadruga godina)PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
 
Prva godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Neira Torić Malić doc.dr.sc. Neira Torić Malić Informatika u inženjerstvu
Maura Jurić,d.i.građ. Maura Jurić, d.i.građ.,
Mirna Klobučar, m.i.aedif.
Konstruktivna geometrija
mr.sc. Ines Radošević mr.sc. Ines Radošević,
dr.sc. Nina Mostarac,
Matea Zubović
Linearna algebra
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić mr.sc. Ines Radošević,
Matteo Mravić,
Bojan Ostić
Matematička analiza I
doc.dr.sc. Edita Papa Dukić doc.dr.sc. Edita Papa Dukić Mehanika I
Denis Lopac, prof. - Tjelesna i zdravstvena kultura
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Boris Podobnik doc.dr.sc. Iva Šarić Fizika
Andrej Marinović, d.i.geod. Zvezdana Veršić Žunić, d.i.građ.
 
Geodezija
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dr.sc. Cela Matan Građevinske konstrukcije
doc.dr.sc. Nina Čeh doc.dr.sc. Nina Čeh Mehanika II
doc.dr.sc. Leo Škec doc.dr.sc. Leo Škec Otpornost materijala I
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Njemački jezik
Denis Lopac, prof. - Tjelesna i zdravstvena kultura
doc.dr.sc. Neira Torić Malić   Računalni programi
prof.dr.sc. Ivica Kožar prof.dr.sc. Ivica Kožar Uvod u programiranje
 
Druga godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Teo Mudrić doc.dr.sc. Teo Mudrić Građevinska statika I
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić doc.dr.sc. Igor Ružić Hidrologija
prof.dr.sc. Boris Podobnik Ana Šumberac Matematička analiza II
prof.dr.sc. Gordan Jelenić prof.dr.sc. Gordan Jelenić Otpornost materijala II
dr.sc. Petra Đomlija dr.sc. Petra Đomlija Primijenjena geologija
doc.dr.sc. Natalija Bede - Struktura i svojstva materijala
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Konstrukcija i nadgradnja engleskog jezika
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić izv.prof.dr.sc. Nana Palinić Povijest konstrukcija
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Marijana Cuculić, d.i.građ. Marijana Cuculić, d.i.građ.,
Ivana Pranjić, m.i.aedif.
Ceste
doc.dr.sc. Dragan Ribarić doc.dr.sc. Dragan Ribarić Građevinska statika II
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić,
doc.dr.sc. Elvis Žic
doc.dr.sc. Elvis Žic Hidromehanika
doc.dr.sc. Natalija Bede doc.dr.sc. Natalija Bede Inženjerski materijali
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević
dr.sc. Josip Peranić Mehanika tla i stijena
Marko Franković, d.i.arh. Jana Puž, d.i.arh. Osnove prostornog planiranja
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, doc.dr.sc. Paulo Šćulac, izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
doc.dr.sc. Paulo Šćulac,
Tomislav Franković, m.i.aedif.
Uvod u projektiranje građevinskih konstrukcija
 
Treća godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničko inženjerstvo
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić Jug Drobac, m.i.aedif. Osnove betonskih konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić doc.dr.sc. Paulina Krolo Osnove čeličnih konstrukcija
prof.dr.sc. Barbara Karleuša prof.dr.sc. Barbara Karleuša Osnove hidrotehnike
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić Martina Šopić, m.i.aedif. Organizacija i tehnologija građenja
prof.dr.sc. Ivica Kožar prof.dr.sc. Ivica Kožar Osnove fizike zgrade
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević Zaštita okoliša
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić Ksenija Tijanić, m.i.građ. Ekonomika građenja
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić Ksenija Tijanić, m.i.građ. Terenski rad
    Završni rad
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić,
doc.dr.sc. Ivan Marović
- Građevinska regulativa
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dr.sc. Cela Matan Projektiranje zgrada
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik doc.dr.sc. Vedran Jagodnik Eksperimentalna mehanika tla
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka Tibljaš Ivana Pranjić, m.i.aedif. Gradske ceste i čvorišta
izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić Jug Drobac, m.i.aedif. Mostovi
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Tomislav Franković, m.i.aedif.
Osnove drvenih konstrukcija
doc.dr.sc. Nino Krvavica doc.dr.sc. Nino Krvavica Osnove obalnog inženjerstva
doc.dr.sc. Josip Rubinić Maja Radišić, m.i.aedif. Vodni resursi i sustavi
doc.dr.sc. sanja Šurdonja doc.dr.sc. sanja Šurdonja
 
ŽeljezniceDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
 
Prva godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić,
doc.dr.sc. Natalija Bede
Teorija i tehnologija betona
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić doc.dr.sc. Ivan Marović Upravljanje projektima
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić Tin Zrinski,
Bojan Ostić
Vjerojatnost i statistika
prof.dr.sc. Ivica Kožar prof.dr.sc. Ivica Kožar Računalno modeliranje
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić,
doc.dr.sc. Paulo Šćulac
doc.dr.sc. Paulo Šćulac Betonske i zidane konstrukcije I
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka Tibljaš doc.dr.sc. Sanja Šurdonja Cestovna čvorišta
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević, dr.sc. Petra Đomlija dr.sc. Josip Peranić,
dr.sc. Petra Đomlija
Inženjerska mehanika stijena
izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš Računarska hidraulika
prof.dr.sc. Joško Ožbolt doc.dr.sc. Natalija Bede Teorija elastičnosti
prof.dr.sc. Željko Arbanas doc.dr.sc. Vedran Jagodnik Teorijska mehanika tla
 
Smjer Geotehnika
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Ljetni semestar
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik doc.dr.sc. Vedran Jagodnik Dinamika tla
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik doc.dr.sc. Vedran Jagodnik Numeričko modeliranje u geotehnici
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić dr.sc. Josip Peranić Temeljenje
doc.dr.sc. Nevena Dragičević doc.dr.sc. Nevena Dragičević Gospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Goran Volf Hidrotehničke građevine
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik doc.dr.sc. Vedran Jagodnik Ispitivanja i opažanja u geotehnici
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan Ojačanje tla i stijena
 
Smjer Hidrotehnika
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Goran Volf Hidrotehničke građevine
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Goran Volf Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc.dr.sc. Elvis Žic doc.dr.sc. Elvis Žic Vodoopskrba i kondicioniranje voda
izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš Eksperimentalna hidraulika
doc.dr.sc. Nevena Dragičević doc.dr.sc. Nevena Dragičević Gospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Bojana Horvat Gospodarenje vodama
doc.dr.sc. Josip Rubinić doc.dr.sc. Josip Rubinić Hidrosustavi u kršu
 
Smjer Konstrukcije
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Ljetni semestar
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić doc.dr.sc. Paulina Krolo Čelične konstrukcije
prof.dr.sc. Gordan Jelenić doc.dr.sc. Nina Čeh Dinamika konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Tomislav Franković, m.i.aedif.
Drvene konstrukcije
prof.dr.sc. Gordan Jelenić prof.dr.sc. Gordan Jelenić Teorija plošnih nosača
prof.dr.sc. Gordan Jelenić prof.dr.sc. Gordan Jelenić Varijacijske metode
doc.dr.sc. Dragan Ribarić doc.dr.sc. Dragan Ribarić Stabilnost konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić izv.prof.dr.sc. Davor Grandić Betonske i zidane konstrukcije II
izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić,
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić
Tomislav Franković, m.i.aedif. Ispitivanje konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić dr.sc. Josip Peranić Temeljenje
 
Smjer Urbano inženjerstvo
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Ljetni semestar
doc.dr.sc. Nevena Dragičević doc.dr.sc. Nevena Dragičević Gospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš doc.dr.sc. Sanja Šurdonja Promet u gradovima
Marko Franković, d.i.arh. Bojan Bilić, d.i.arh. Prostorno planiranje
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Bojana Horvat Gospodarenje vodama
prof.dr.sc. Barbara Karleuša doc.dr.sc. Goran Volf Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc.dr.sc. Sanja Šurdonja doc.dr.sc. Sanja Šurdonja Projektiranje cesta
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš Ivana Pranjić, m.i.aedif. Prometna tehnika
doc.dr.sc. Sanja Šurdonja doc.dr.sc. Sanja Šurdonja Sigurnost prometa
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić dr.sc. Josip Peranić Temeljenje
doc.dr.sc. Elvis Žic doc.dr.sc. Elvis Žic Vodoopskrba i kondicioniranje voda
 
Druga godina
 
Smjer Geotehnika
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević dr.sc. Josip Peranić,
dr.sc. Petra Đomlija
Podzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
dr.sc. Petra Đomlija
Sara Pajalić, m.i.aedif.,
dr.sc. Petra Đomlija
Stabilnost kosina
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Đomlija
dr.sc. Petra Đomlija Geohazardi
dr.sc. Mirko Grošić dr.sc. Josip Peranić Geotehnika prometnih građevina
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Inženjerstvo obalnih građevina
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić doc.dr.sc. Paulo Šćulac Potresno inženjerstvo
 
Smjer Hidrotehnika
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić doc.dr.sc. Bojana Horvat Inženjerska hidrologija
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Inženjerstvo obalnih građevina
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić doc.dr.sc. Bojana Horvat Regulacije i melioracije
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Đomlija
dr.sc. Petra Đomlija Geohazardi
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević dr.sc. Josip Peranić,
dr.sc. Petra Đomlija
Podzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
dr.sc. Petra Đomlija
Sara Pajalić, m.i.aedif.,
dr.sc. Petra Đomlija
Stabilnost kosina
 
Smjer Konstrukcije
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić doc.dr.sc. Paulo Šćulac Masivni mostovi
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić doc.dr.sc. Paulina Krolo Osnove spregnutih konstrukcija
doc.dr.sc. Željko Smolčić doc.dr.sc. Željko Smolčić Prednapete betonske konstrukcije
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, d.i.građ.,
doc.dr.sc. Paulina Krolo
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, d.i.građ.,
doc.dr.sc. Paulina Krolo
Lagane konstrukcije
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić doc.dr.sc. Paulo Šćulac Potresno inženjerstvo
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić Pouzdanost građevinskih konstrukcija
doc.dr.sc. Paulo Šćulac doc.dr.sc. Paulo Šćulac Predgotovljene betonske konstrukcije
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Inženjerstvo obalnih građevina
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
prof.dr.sc. Ivica Kožar prof.dr.sc. Ivica Kožar Metoda konačnih elemenata
 
Smjer Urbano inženjerstvo
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Bojana Horvat doc.dr.sc. Bojana Horvat,
dr.sc. Petra Đomlija
GIS u planiranju komunalne infrastrukture
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić Igor Golčić, d.i.arh.,
dr.sc. Cela Matan
Javne zgrade i prostori
doc.dr.sc. Josip Rubinić doc.dr.sc. Nino Krvavica Urbani vodni sustavi
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Đomlija
dr.sc. Petra Đomlija Geohazardi
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić doc.dr.sc. Bojana Horvat Inženjerska hidrologija
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Inženjerstvo obalnih građevina
Marijana Cuculić, d.i.građ. Marijana Cuculič, d.i.građ. Održavanje i sanacija cesta
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević dr.sc. Josip Peranić, 
dr.sc. Petra Đomlija
Podzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić doc.dr.sc. Bojana Horvat Regulacije i melioracije
Marijana Cuculić, d.i.građ. Marijana Cuculić, d.i.građ. Savitljive kolničke konstrukcije
 
 
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
 
Prva godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
prof.dr.sc. Boris Podobnik doc.dr.sc. Iva Šarić Fizika
Andrej Marinović, d.i.geod. Zvezdana Veršić Žunić, d.i.građ. Geodezija
Maura Jurić, d.i.građ. Maura Jurić, d.i.građ.,
 
Geometrijska grafika I
doc.dr.sc. Neira Torić Malić   Informatika u inženjerstvu
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić,
mr.sc. Ines Radošević
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić,
mr.sc. Ines Radošević
Matematika I
doc.dr.sc. Edita Papa Dukić doc.dr.sc. Edita Papa Dukić Tehnička mehanika I
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Njemački jezik
Denis Lopac, prof. - Tjelesna i zdravstvena kultura
Ljetni semestar
doc.dr.sc. Iva Mrak doc.dr.sc. Iva Mrak,
Jana Puž, d.i.arh.
Arhitektonske konstrukcije I
Maura Jurić, d.i.građ. Maura Jurić, d.i.građ. Geometrijska grafika II
doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić,
doc.dr.sc. Neira Torić Malić
Građevinski materijali
mr.sc. Ines Radošević mr.sc. Ines Radošević Matematika II
doc.dr.sc. Neira Torić Malić dr.sc. Nino Krvavica Računalni programi
doc.dr.sc. Leo Škec doc.dr.sc. Leo Škec Tehnička mehanika II
Denis Lopac, prof. - Tjelesna i zdravstvena kultura
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić izv.prof.dr.sc. Nana Palinić Povijest konstrukcija
doc.dr.sc. Paulina Krolo doc.dr.sc. Paulina Krolo Uvod u proračun konstrukcija
 
Druga godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
doc.dr.sc. Iva Mrak dr.sc. Cela Matan,
Jana Puž, d.i.arh.
Arhitektonske konstrukcije II
Marijana Cuculić, d.i.građ. Marijana Cuculić, d.i.građ.
Ivana Pranjić, m.i.aedif.
Ceste
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović Tomislav Franković, m.i.aedif. Drvene konstrukcije
doc.dr.sc. Željko Smolčić doc.dr.sc. Željko Smolčić Osnove betonskih i zidanih konstrukcija
dr.sc. Petra Đomlija dr.sc. Petra Đomlija Primijenjena geologija
doc.dr.sc. Ivan Marović Martina Šopić, m.i.aedif.,
Antonio Bogdan, m.i.aedif.
Tehnologija građenja
doc.dr.sc. Goran Volf doc.dr.sc. Goran Volf,
doc.dr.sc. Nino Krvavica
Vodogradnje
Ljetni semestar – smjer Visokogradnja
doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević Sara Pajalić, m.i.aedif. Geotehničko inženjerstvo
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić
doc.dr.sc. Ivan Marović
- Građevinska regulativa
doc.dr.sc. Ivan Marović Martina Šopić, m.i.aedif.,
Antonio Bogdan, m.i.aedif.
Organizacija građenja
doc.dr.sc. Iva Mrak Igor Golčić, d.i.arh. Osnove projektiranja I
Marko Franković, d.i.arh. Jana Puž, d.i.arh. Osnove prostornog planiranja
doc.dr.sc. Bojana Horvat doc.dr.sc. Bojana Horvat Instalacije
doc.dr.sc. Iva Mrak Gorana Stipeč Brlić, d.i.arh. Završni radovi u građevinarstvu
 
Treća godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić Ksenija Tijanić, m.i.aedif. Ekonomika građenja
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić izv.prof.dr.sc. Leo Matešić Zaštita okoliša
doc.dr.sc. Željko Smolčić doc.dr.sc. Željko Smolčić Betonske i zidane konstrukcije
doc.dr.sc. Paulina Krolo doc.dr.sc. Paulina Krolo Čelične konstrukcije
doc.dr.sc. Paulo Šćulac doc.dr.sc. Paulo Šćulac,
doc.dr.sc. Željko Smolčić
Montažne konstrukcije
doc.dr.sc. Goran Volf doc.dr.sc. Goran Volf, Opskrba vodom i kanalizacija
doc.dr.sc. Iva Mrak Marko Franković, d.i.arh. Osnove projektiranja II
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić Ksenija Tijanić Stručna praksa
    Završni rad
 
 
 
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
 
Prva godina

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
Adam Butigan, d.i.građ. doc.dr.sc. Bojana Horvat GIS i baze komunalnih podataka
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković Planiranje u urbanom prostoru i komunalna infrastruktura
doc.dr.sc. Josip Rubinić doc.dr.sc. Josip Rubinić Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Engleski jezik za inženjere
Saša Čohar Mančić, prof. Saša Čohar Mančić, prof. Njemačkijezik za inženjere
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Obalne građevine
doc.dr.sc. Elvis Žic doc.dr.sc. Elvis Žic Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
doc.dr.sc. Iva Mrak dr.sc. Cela Matan Projektiranje u visokogradnji
Ljetni semestar
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš Gradske ceste i čvorišta
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković Procjena utjecaja na okoliš
izv.prof.dr.sc. Željko Boneta Željka Ivković Hodžić Sociologija urbanih prostora
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić doc.dr.sc. Ivan Marović Upravljanje projektima
doc.dr.sc. Igor Ružić doc.dr.sc. Igor Ružić Hidrotehničke građevine urbanih područja
Bojan Bilić, d.i.arh. Bojan Bilić, d.i.arh. Razvoj urbanih područja
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković Zbrinjavanje otpada

Druga godina
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
Zimski semestar
     
Ljetni semestar
     
     
 
.