Poslovna suradnja

Popis ustanova i društava s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima sklopljene ugovore o znanstveno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj suradnji:

·         Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
·         Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
·         Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
·         Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
·         Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
·         Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
·         Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
·         Građevinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
·         Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
·         Hrvatska zaklada za znanost
·         Hrvatska komora inženjera građevinarstva
·         Hrvatski geološki institut Zagreb
·         Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
·         Društvo građevinskih inženjera Rijeka
·         Društvo arhitekata Rijeka
·         Državni arhiv u Rijeci
·         Geodetski zavod Rijeka
·         Građevinska tehnička škola Rijeka
·         Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
·         JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
·         Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci
·         Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
·         Državni hidrometeorološki zavod Zagreb
·         Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
·         Županijska uprava za ceste Istarske županije
·         Hrvatske vode
·         Hrvatske ceste d.o.o.
·         Hrvatska udruga fasadera, Rijeka
·         Primorsko-goranska županija
·         Istarska županija
·         Riječka nadbiskupija
·         Grad Rijeka
·         Grad Crikvenica
·         Grad Kraljevica
·         Grad Krk
·         Grad Bakar
·         Općina Viškovo
·         KD Vodovod i kanalizacija Rijeka
·         Istarski vodovod d.o.o. Buzet
·         Institut IGH d.d. Zagreb
·         GP Krk d.d. Krk
·         Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
·         Strabag d.o.o.
·         Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka
·         Novotehna d.d. Rijeka
·         Palijan d.o.o. Zagreb
·         RI-ISA d.o.o. Rijeka
·         IND-EKO d.o.o. Rijeka
·         I.T.T. d.o.o. Rijeka
·         Stabilnost d.o.o. Rijeka
·         PERI oplate i skele d.o.o. Zagreb
·         Goran graditeljstvo d.o.o Delnice
·         G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj
·         Studio Ars d.o.o. Rijeka
·         Holcim d.o.o. Zagreb
·         Metis d.d.
·         TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o. Zagreb
·         Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb
·         Vectrino d.o.o. Rijeka
·         Eptisa Adria d.o.o. Zagreb
·         Tytong porobeton d.o.o. Zagreb
·         Aka Tim d.o.o. Rijeka
·         Starum d.o.o. Pula
·         Teh-projekt niskogradnja d.o.o. Rijeka
·         Radulović d.o.o. Rijeka
·         Sika Croatia d.o.o.
·         Rijeka promet d.d.
·         Cemex Hrvatska
·         MF arhitekti d.o.o. Rijeka
·         Studio Rechner d.o.o. Rijeka
·         BASF d.o.o. Zagreb
·         Geotech d.o.o. Rijeka
·         Marecon d.o.o. Rijeka
·         Lavčević d.d. Split
·         Učka-konzalting d.o.o. Pazin
·         Monterra d.o.o. Rijeka
·         Tehnoplast d.o.o. Velika Gorica
·         Teh projekt konzalting d.o.o. Rijeka
·         S.V.I.N.G. d.o.o. Rijeka
·         Adriaprojekt d.o.o. Rijeka
·         4D-monitoring d.o.o Rijeka
·         Rijeka Structura d.o.o. Rijeka
·         DLS d.o.o. Rijeka
·         Hidro-expert d.o.o. Rijeka
·         PZC d.o.o. Bjelovar
·         Duel Projekt d.o.o. Matulji
·         Odvodnja Poreč d.o.o.
·         Projekt-H d.o.o. Rijeka
·         Dražul Glušica arhitekti d.o.o. Rijeka
·         Signalinea d.o.o. Rijeka
 
 
.