Naslovnica

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor
 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme.

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.

3. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa.

4. jednog službenika na položaju I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica–voditelj Knjižnice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkama 1. i 2.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj pod točkama 1. i 2. pristupnici prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:  životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjeti pod točkom 4.: magistar/magistra knjižničarstva, položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara, pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje dva svjetska jezika, poznavanje rada na računalu.Prednost će se dati kandidatima koji su obavljali iste ili slične poslove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 4. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za zvanje diplomiranog knjižničara, presliku identifikacijske isprave, potvrdu o radnom stažu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.


 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme,objavljenog dana 21. lipnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 26. lipnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 30. lipnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabran je pristupnik doc. dr. sc. DRAGAN RIBARIĆ.
 

Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme,objavljenog dana 21. lipnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 26. lipnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 30. lipnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabrana je pristupnica dr. sc. BOJANA HORVAT.


Na Natječaj za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa,objavljenog dana 21. lipnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 26. lipnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta, a dana 30. lipnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabrana je pristupnica ANA BRUSIĆ BATISTIĆ, mag. ing. arh.


Na Natječaj za zapošljavanje jednog službenika na položaju I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica–voditelj Knjižnice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme,objavljenog dana 21. lipnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 26. lipnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta, a dana 30. lipnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabran je pristupnik FILIP HORVAT, mag. informatologije.

 
.