Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj pod točkom 1. pristupnici prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

2. Jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prednost imaju pristupnici sa prethodnim radnim iskustvom u izvođenju nastave iz grupe predmeta nacrtne geometrije primijenjene u građevinarstvu.

Prijavi na natječaj pod točkom 2. pristupnici prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova (ako ih pristupnik/ca posjeduje), eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
 

1. Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme,objavljenog dana 12. travnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 15. travnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 20. travnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabrana je kandidatkinja dr. sc. IVANA SUŠANJ ČULE.
 

2. Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 12. travnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 15. travnja 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 20. travnja 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabrana je kandidatkinja MAURA JURIĆ, dipl. ing. građ.

 
.