Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

1. Jednog izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika.
 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj pod točkom 1. pristupnici prilažu u preslici:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
2. Jednog stručnog suradnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove stručnog rada iz područja hidrotehnike, voditelja doc. dr. sc. Josipa Rubinića, na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici moraju imati završen diplomski sveučilišni studij Građevinskog fakulteta smjer „hidrotehnika“ ili „hidrotehnika-urbano inženjerstvo“ i visok prosjek ocjena na diplomskom studiju te tri (3) godine radnog iskustva u struci. Potrebno je dobro teoretsko znanje iz hidrologije, izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju, te vrsne govorne i pisane komunikacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku. Prednost imaju pristupnici sa iskustvom na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima iz područja hidrotehnike.

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, potvrdu o radnom stažu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
 

Na Natječaj za izbor jednog izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika,objavljenog dana 27. veljače 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 28. veljače 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 03. ožujka 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabran je kandidat dr. sc. TEO MUDRIĆ.
 

Na Natječaj za izbor jednog stručnog suradnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove stručnog rada iz područja hidrotehnike, voditelja doc. dr. sc. Josipa Rubinića, na određeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 27. veljače 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 28. veljače 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta, a dana 03. ožujka 2019. godine u dnevnom tisku Novi list izabrana je kandidatkinja MAJA RADIŠIĆ, mag. ing. aedif.

 
.