Upis u prvu godinu preddiplomskih studija

►  Rang lista pristupnika - stariji od 24 godine (ispit održan 18. lipnja 2019.)


Objedinjeni natječaj Sveučilišta u Rijeci za upis u prvu godinu
preddiplomskih i integriranih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. akademskoj godini


Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici http://smotra.uniri.hr

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr dostupne su informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na studijske programe svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja o upisima kandidati mogu uputiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel: 265-909, 265-910, 265-911
 


                         GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija
u 2019./2020. akademskoj godini

STUDIJ Redoviti studenti Redoviti studenti - stranci*** Izvanredni studenti
Ukupno
80 5 0
         85
60 0 5**
         65
0 0 10
         10
UKUPNO  140 5 15
        160

* Upisna kvota za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2019. godine navršili 24 godine i za koje Fakultet organizira posebni razredbeni postupak (vidi točku II.)

** Kvota od 5 studenata će se povećati za onoliko mjesta koliko je ostalo slobodnih mjesta po okončanju upisnih rokova za pristupnike starije od 24 godine 

*** Ukoliko se kvota ne popuni, slobodna mjesta će se dodati kvoti za državljane EU
 
Pristupnici vrše prijave za upis na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr

Pristupnici stariji od 24 godine * (koji su do uključivo 31. siječnja 2019. g. navršili 24 godine) prijavu za upis na studijski program preddiplomskog stručnog studija u statusu izvanrednog studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ► podnose izravno Fakultetu .  

I.   UPISI PUTEM Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU)1.   POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studijske programe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
 

2.   ROKOVI PRIJAVA
Prijave za studijske programe Građevinskeog fakulteta u Rijeci u sustavu NISpVU traju
 • u ljetnom roku do 15. srpnja 2019. (do 14:59 sati), a
 • u jesenskom roku do 17. rujna 2019. godine (do 14:59 sati)


3.   RANG LISTE 
Konačne rang liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 15. srpnja 2019. nakon16:00 sati, a za jesenski rok 17. rujna 2019. nakon 16:00 sati.

Vrednovanje uspjeha u NISpVu sustavu:


4.   TERMINI UPISA 
Upisi se provode u Studentskoj službi Fakuleta, u sobi G-007 (prizemlje zgrade), Radmile Matejčić 3 (Kampus Trsat).
Upisi će se provoditi: 
 • u ljetnom upisnom roku: 17. i 18. srpnja 2019. prema niže navedenom rasporedu 
 • u jesenskom upisnom roku: 18. rujna 2019. prema rasporedu

Kandidat je prije upisa obvezan uplatiti troškove upisnine i školarine (oni kandidati koji plaćaju studij). 


RASPORED ZA UPISE u ljetnom upisnom roku:

a)  Preddiplomski SVEUČILIŠNI studij - 17. srpnja 2019.

Vrijeme Studenti s plasmanom
   8:30 sati  1 – 10
   9:30 sati  11 – 25
10:30 sati 26 – 40
11:30 sati 41 – 55
13:00 sati 56 – 70
 

b)  Preddiplomski STRUČNI STUDIJ - redovni studenti  - 18. srpnja 2019. 

Vrijeme Studenti s plasmanom
8:30 sati 1 – 15
9:30 sati 16 – 30
10:30 sati 31 – 45
11:30 sati 45 – 60

 
c)  Preddiplomski STRUČNI STUDIJ - izvanredni studenti - 18. srpnja 2019. u 14:00 sati - SVI STUDENTI

NAPOMENA: 
U opravdanom slučaju i uz prethodnu najavu studenti mogu promijeniti termin upisa.


5.   DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 1. Jednu fotografija veličine 3,5 x 4 cm 
 2. Presliku osobne iskaznice 
 3. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 4. Dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“ ili mijenjaju studij te su već iskoristili pravo studiranja na teret Ministarstva. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na niže navedeni žiro račun visokog učilišta i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 16. prosinca 2019.
 5. Dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 480,00 knuplaćenih na žiro račun visokog učilišta.
 6. Kandidati koji su već studirali na drugom visokom učilištu prilažu ISPISNICU i potvrdu o broju iskorištenih semestara ne teret Ministarstva.
 7. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
 • potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan Primorsko-goranske županije ili čije je prebivalište unutar županije, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
 • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta


6.   UPLATA TRŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE

 Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati:
 • 00-107-OIB  za preddiplomski sveučilišni studij
 • 00-108-OIB  za preddiplomski stručni studij - IZVANREDNI  studenti
 • 00-109-OIB  za preddiplomski stručni studij - REDOVNI  studenti

II.  UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 24. GODINE PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA 
(preddiplomski stručni studij)1. UVJETI UPISA NA STUDIJ
Za upis na preddiplomski stručni studij Građevinarstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike starije od 24. godine (koji su uključivo do 31. siječnja 2019. godine navršili 24 godine) mogu se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine


2. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Prijave za upis pristupnika starijih od 24 godine podnose se izravno Građevinskom fakultetu u Rijeci od 13. do 14. lipnja 2019. od 9:00 do 12:00 sati.

Uz prijavu (► OBRAZAC PRIJAVE) obvezno treba priložiti sljedeće dokumente – izvorne dokumente ili ovjerene preslike (svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi),preslike dokumenata uz uvid originala:
 1. Domovnicu ili neki drugi dokaz o državljanstvu, Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani);
 2. Rodni list,
 3. Svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn (temeljem odluke Senata) uplaćenih na računGrađevinskog fakulteta u Rijeci broj IBAN: HR2923600001101407882, u poziv na broj treba upisati 00 – 108 – OIB,uz naznaku “za razredbeni postupak”,
 5. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanjainozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji. Više na stranicama www.azoo.hr i www.aso.hr. Uz navedeno, kandidati dostavljaju dokument nadležnog (inozemnog) tijela s objašnjenjem sustava ocjenjivanja,
 6. Dokaz o osvajanju jedne od prve tri nagrade na državnim natjecanjimaiz jednog od sljedećih predmeta: arhitektonske konstrukcije (arhitektonske tehnologije), fizika, matematika, nosive konstrukcije-građevna mehanika (graditeljske tehnologije), tehnička mehanika, informatika, kemija, geodezija(prilažu pristupnici koji imaju ovaj status),
 7. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odborao kategorizaciji vrhunskog sportaša I. - III. kategorije (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status).
 8. Dokaz o usporedno završenoj srednjoj umjetničkoj školi(prilažu pristupnici koji imaju ovaj status).
Napomena: Razmatrat će se isključivo prijave koje sadrže sve potrebne priloge.3. RAZREDBENI POSTUPAK (opis)
Izbor kandidata za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se vrednuje uspjeh postignut u srednjoj školi, uspjeh na pismenom razredbenom ispitu te poseban uspjeh (dostignuća), na sljedeći način:

3.1. Vrednovanje postignutog uspjeha u srednjoj školi – utvrđuje se vrednovanjem prosječne ocjene uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita (mature).
Po ovoj osnovi kandidat može ostvariti najviše 400 bodova.

3.2. Provjera znanja vrši se pismenim ispitom iz predmeta matematika i fizika. Za upis na stručni studij Građevinarstvo test sadrži 30 zadataka (20 iz matematike i 10 iz fizike). Po toj osnovi student može ostvariti najviše 600 bodova. Ispit se piše 180 minuta.

3.3. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća):
 • Izravan upis stječe pristupnik koji je ostvario jedno od prva 3 mjesta na državnom natjecanju iz jednog od sljedećih predmeta: arhitektonske konstrukcije (arhitektonske tehnologije), fizika, matematika, nosive konstrukcije-građevna mehanika (graditeljske tehnologije), tehnička mehanika, informatika, kemija, geodezija;
 • Dodatnih 50 bodova stječe pristupnik koji ima status vrhunskog sportaša I., II. ili III. kategorije;
 • Dodatnih 50 bodova stječe pristupnik koji ima usporedno završenu srednju umjetničku školu.

3.4. Razredbeni prag
Razredbeni prag iznosi 120 bodova.

3.5. Rang lista za upis
Rang-lista se sastavlja prema postignutim bodovima u razredbenom postupku, uspjehu u prethodnom obrazovanju i posebnim uspjesima (točka 3.3. ovog Natječaja).


4. RAZREDBENI ISPIT (opis i termini)
Razredbeni ispiti održat će se 18. lipnja 2019. (utorak) u 9:00 sati u predavaonici G-108.
Na razredbeni ispit kandidat je obvezan donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnom neće moći pristupiti razredbenom ispitu.


5. UPISI (objava rang lista i termini upisa)
Rang lista uspješnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta 19. lipnja 2019. (srijeda) iza 12:00 sati.


►  Rang lista pristupnika - objavljeno 19. lipnja 2019. u 10:00 sati


Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli prag, prema redoslijedu reda prvenstva na rang listi. Upisi će se provoditi:
 • u I. upisnom roku 26. lipnja 2019. (srijeda) od 9:00 do 12:00 sati
 • 27. lipnja 2019. (četvrtak) nakon 10:00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka;
 • u II. upisnom roku 27. lipnja 2019. od 10:30 do 12:00 sati upisuju se pristupnici ispod crte, na slobodna mjesta nakon I. upisnog roka.
 • Prema raspoloživim slobodnim mjestima za upis mogući su i dodatni rokovi upisa koji će biti oglašeni na web stranicama Građevinskog fakulteta 27. lipnja 2019. nakon 12:00 sati
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u utvrđenim rokovima, gube pravo upisa.


6. DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 • jednu fotografiju dimenzija 3,5 x 4 cm
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP) (priznaje se elektronički zapis o prebivalištu izdan putem sustava e-Građani)
 • ispunjene odgovarajuće obrasce (podignuti u Studentskoj referadi);
 • izvornik svjedodžbe o završenoj maturi i izvornik rodnog lista (ukoliko se pristupnik prijavio  s preslikama dokumenata);
 • dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 480,00 kn, i dokaz o uplati školarine u iznosu 7.370,00 kn uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 5, Rijeka, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na slijedeći način: 00 – 108 – OIB; Školarinu je moguće platiti u dvije rate, od čega prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 16. prosinca 2019.