Prijava za upis na diplomski studij 2018./2019.

Kandidti koji su preddiplomsku razinu završili na Građevinskom fakultetu u Rijeci dostavljaju samo obrazac prijave (svi drugi relevantni podaci i dokumenti se već nalaze u našoj arhivi).

Prijava zaupis se dostavlja na propisanom obrascu koji uključuje izbor smjera/modula i izjavu o korištenju osobnih podataka. Ova prijava mora biti potpisana, pa se obrazac mora dostaviti osobno ili putem pošte, ne e-poštom.

Obrazac za prijavu:    word     pdf
 
IZNIMNO, kandidati koji su preddiplomski sveučilišni studij završili tijekom 2017./2018. ak. god. i imaju aktivan google Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. račun, svoju prijavu mogu poslati putem on-line obrasca. Napomena: prije pokretanja obrasca se treba registrirati u google račun sa Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. podacima. Ovaj obrazac nije moguće ispuniti bez prijave u sustav.

On-line prijava

Upis u prvu godinu diplomskih studija

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

 

za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo
u ak. god. 2018./2019.

 
 
1. UVJETI UPISA


Pravo prijave na natječaj za upis imaju:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj;
 • pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim propisima;
 • pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije prijave na natječaj do najviše 30 ECTS bodova (prema odluci Senata o uvjetima upisa na sveučilišne diplomske studije), razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis diplomskog sveučilišnog studija (vidi 2.1.);
 • pristupnici koji su završili stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj.


 

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK


Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta ili ► vidi vrh stranice.

Prijave se predaju neposredno u Službu ili šalju poštom na adresu Fakulteta (51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3) uz naznaku „PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK".

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 2. srpnja do 24. rujna 2018. u terminima za prijem studenata.
KRAJNJI ROK za zaprimanje prijava je: 24. rujna 2018. do 12:00 sati.

2.1.  Način polaganja razlikovnih ispita za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019.
Pristupnici koji se žele prijaviti na natječaj za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019., a prethodno su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) trebaju predati molbu za utvrđivanje razlikovnih predmeta Povjerenstvu za upis u periodu od 2. srpnja do najkasnije 3. rujna 2018. te položiti razlikovne ispite u definiranim terminima najkasnije do 21. rujna 2018. Termini ispita će biti objavljeni početkom rujna.


3. DOKUMENIT ZA PRIJAVU ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Uz prijavu obvezno treba priložiti dokumente – izvorne dokumente ili ovjerene preslike odnosno preslike dokumenata uz uvid izvornika: 

1. Kandidati koji su preddiplomski sveučilišni studijski program završili na Građevinskom fakultetu u Rijeci nisu dužni dostaviti dokumentaciju, dostavljaju samo obrazac prijave.
 
2. Kandidati koji su preddiplomski stručni studijski program završili na Građevinskom fakultetu u Rijeci nisu dužni dostaviti dokumentaciju, dostavljaju samo obrazac prijave i dokaz o završenoj razlikovnoj godini.
 
3. Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu, uz obrazac prijave dostavljaju:
 
 • diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju 
 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu 
 • potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij .
 
 

 
4. RAZREDBENI POSTUPAK

Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak.god. 2018./2019. provodi se na način da se za pristupnika pomnoži uspjeh postignut na prethodnoj razini studija (prosječna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu) i koeficijent duljine studiranja kandidata na prethodnoj razini studija prema slijedećoj tablici:
 

Duljina studiranja pristupnika (godine) Koeficijent duljine studiranja
Trajanje studija* 100
Trajanje studija* + 1 90
Trajanje studija* + 2 80
Trajanje studija* + 3 70
Trajanje studija* + 4 60
 

 
*Napomena: Trajanje studija za preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci prema studijskim programima iznosi 3 godine, za ostale studije trajanje studija se utvrđuje uvidom u studijski program.
 

5. OBJAVA RANG LISTE

Rang liste uspješnosti pristupnika objaviti će se na oglasnoj ploči i web-stranicama Fakulteta 26. rujna 2018. u 12,00 sati.
 

6. UPISI

Upisi će se provoditi:

 • u I. upisnom roku 27. rujna 2018. prema rasporedu objavljenom na web stranici.
 • 28. rujna 2018. nakon 10:00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka;
 • u II. upisnom roku 28. rujna 2018. u 10:00 sati odmah nakon prozivke se na slobodna mjesta nakon I. upisnog roka upisuju pristupnici ispod crte.


Napomena: Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom sveučilišnom studiju je 10. Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20.

Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:

 • jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane preslike istih);
 • dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij te su već iskoristili pravo studiranja na teret Ministarstva. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na niže navedeni žiro račun visokog učilišta i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata izosi 3.685,00 kn i plaća se do 15.12.2018.
 • dokaz o uplati upisnine u svrhu:
  1. naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 430,00 knuplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 00-110-JMBAG – studenti koji prvi puta upisuju studij na Građevinskom fakultetu u Rijeci ili su preddiplomsku razinu završili prije 2017./2018. ak. god.
  2. naknade troškova upisa i osiguranja studenata u iznosu od 370,00 knuplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 00-110-JMBAG – studenti koji su preddiplomsku razinu završili na Građevinskom fakultetu u Rijeci tijekom 2017./2018. ak. god. – studenti koji su zaštitnu opremu platili i dobili prilikom upisa u 2017./2018. ak. god.

 
 
7. OBAVIJESTI

Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-909, 2659-910 i 265-911 te na web-stranicama Fakulteta: http://www.gradri.uniri.hr/hr/student-info/upisi.html.