O fakultetu

Građevinarstvo Rijeke bilo je 1969. godine osnivač Više tehničke građevinske škole. Ona je 1974. godine osnovala studij visoke stručne spreme te se integrirala s Tehničkim fakultetom.

Godine 1976. započinje samostalno raditi pod nazivom Fakultet graditeljskih znanosti.

Od 1982. godine Fakultet graditeljskih znanosti Sveučilišta u Rijeci je je osnovna organizacija udruženog rada u sastavu radne organizacije Građevinski institut Zagreb.

Od 1. srpnja 1991. godine Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci samostalna je znanstveno-nastavna i znanstvenoistraživačka ustanova.

Od 1994. godine temeljem Zakona o visokim učilištima, Građevinski je fakultet u Rijeci javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Rijeci koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području građevinarstva. Fakultet je i znanstveno - istraživačka pravna osoba.