Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 
 

NATJEČAJ
za izbor

   

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili do prestanka financiranja projekta.
 

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 

Uvjeti pod točkom 1.:

-      Završen diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,
 
-      Prosjek ocjena na diplomskom studiju koji omogućuje upis na doktorski studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci.
 
Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 1.:
 
-      Interes za područje istraživanja iskazan kroz motivacijsko pismo,
-      Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju,
-      Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
-      Dodatno znanje iz teorije elastičnosti i mehanike kontinuuma,
-      Dodatno znanje iz parcijalnih diferencijalnih jednadžbi matematičke fizike,
-      Eventualno objavljeni znanstveni radovi.
 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, kao i ostale potvrde te podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
 

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
 

3. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postu
 
.