Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme.
 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Pristupnici trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne mehanike kontinuuma i metode konačnih elemenata), uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata i drugo relevantno za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.
 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
 

 
Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 05. veljače 2020. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 06. veljače 2020. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a obavijest o raspisanom natječaju dana 09. veljače 2020. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je pristupnica dr. sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl. ing. građ.


Na Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad,objavljenog dana 05. veljače 2020. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 06. veljače 2020. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a obavijest o raspisanom natječaju dana 09. veljače 2020. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je pristupnica dr. sc. AZAM AREFI.
 


OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEAČAJA
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad.
 

O b r a z l o ž e nj e

 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, donesenoj na 01. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 16. siječnja 2020. godine, raspisan je natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad. Po provedenom natječaju, na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojenoj na 01. izvanrednoj sjednici održanoj u razdoblju od 20. ožujka do 24. ožujka 2020. godine dr. sc. Azam Arefi izabrana je u predmetno u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad.

Naknadno, po završenom izboru, dr. sc. Azam Arefi je odustala od zaposlenja na predmetnom radnom mjestu.

 
.