Naslovnica

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI
 
 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor

   
1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
 
Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.
Prijavi na natječaj pod točkom 1. pristupnici prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
 
Prijavi na natječaj pod točkom 2. pristupnici prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
3. Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Uvjeti pod točkom 3.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).
 
Prijavi na natječaj za radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti u preslici:
životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
4. Jednog stručnog suradnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove stručnog rada iz područja geotehnike, voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 4.: Pristupnici moraju imati završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta smjer „geotehnika“ ili diplomski rad iz područja „geotehnike“ i visok prosjek ocjena na diplomskom studiju. Potrebno je dobro teoretsko znanje iz geotehnike, izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju, te vrsne govorne i pisane komunikacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku. Prednost imaju pristupnici sa iskustvom u projektiranju iz područja geotehnike u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci kao i sa iskustvom u radu u laboratoriju za geotehniku u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci.

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, potvrdu o radnom stažu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.