Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme.

3. Dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa.
 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici: Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske),potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:  Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju arhitekture (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske),potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:  životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, 5 Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.