Naslovnica

Natječaj za izbor i radna mjesta


Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme.
2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa.
3. jednog službenika na radno mjesto III. vrste – stručni referent za obračun plaća i drugih primanja u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od dva mjeseca.   
 
Uvjeti pod točkom 1.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Uvjeti pod točkom 2.:
Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.).
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti:
životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Uvjeti pod točkom 3.:
SSS ekonomskog usmjerenja, 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu. Prednost će imati kandidati sradnim iskustvom na poslovima obračuna plaća i ostalih primanja te poznavanjem engleskog jezika.
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti:
životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika identifikacijske isprave, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, te ukoliko se posjeduju, dokazi o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s prilozima podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.