Naslovnica

Pokretanje postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021.

Na temelju članka 63., stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.), članka 20. stavak 6. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 04. 11. 2016.),  članka 25., stavak 1., 2.,  3. i 4., te članka 33., stavak 1. alineja 3. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst od  31. 03. 2014., izmjene i dopune od 30.08.2017.), Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci donijelo je na 2. redovitoj sjednici u 2018. godini, održanoj 15. veljače 2018. godine, sljedeću
 

 

O D L U K U

 

I.
 
            Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za
            naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021.
            godine.
 
II.
 
            Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za   
            izbor dekana, u sastavu:
 
                        1. Doc. dr. sc. Elvis Žic
                        2. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić
                        3. Doc. dr. sc. Ivan Marović
 
III.
 
            Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete
            propisane člankom 25., stavak 3. Statuta Fakulteta.
            Prijedlog za izbor dekana može podnijeti Zavod za pristupnika koji ispunjava uvjete
            propisane člankom 25., stavak 3. Statuta Fakulteta, pod uvjetom da je suglasan s
            prijedlogom.
 
IV.
 
            Prijave za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu iz točke II. ove odluke u roku od  
            15 (petnaest) dana od dana imenovanja Povjerenstva.

            Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za dekanski
            mandat, koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci i
            Fakulteta, te izjava pristupnika ako ga predlaže zavod.

 
 
 
V.
 
            Povjerenstvo iz točke II. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana 
            isteka roka za dostavu prijava za izbor dekana dostaviti Fakultetskom vijeću
            izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i pristupnicima,  
            podatke o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.   

         
 
 VI.
 
            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i  
            mrežnim stranicama Fakulteta.