Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

      Dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, pristupnica u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana matematička analiza, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 09. studenoga 2017. godine sa početkom u 12:15 sati u predavaonici G-004 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje pod naslovom

ALGEBARSKE OPERACIJE S MATRICAMA
 

    Nastupno predavanje održat će u okviru redovite nastave iz predmeta Linearna algebra za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.