Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

1. Jednog (1)suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvene grane arhitektonsko projektiranje i urbanizam i prostorno planiranje, bez zasnivanja radnog odnosa, na Katedri za arhitekturu i urbanizam.

2. Jednog (1) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija građenja, bez zasnivanja radnog odnosa, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja.

Uvjeti za točku 1. i 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.).
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.