Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad.
 

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentza znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu„Anker-šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje“, na određeno puno radno vrijeme, na rok od tri godine ili do prestanka financiranja projekta.

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici: životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici: životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.