Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor

 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 50 % radnog vremena.

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstvena polje matematika, znanstvena grana diskretna i kombinatorna matematika, na Katedri za matematiku, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 50 % radnog vremena.

3. dva (2) nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija građenja, bez zasnivanja radnog odnosa.

4. dva (2) nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.

5. jednog (1) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.
 

Uvjeti pod točkama 1. i 2.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.). Od kandidata se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.
Prijavi na natječaj na radna mjesta pod točkama 1. i 2. potrebno je priložiti:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Uvjeti pod točkama 3., 4. i 5.:
Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.).
Prijavi na natječaj na radna mjesta pod točkama 3., 4. i 5. potrebno je priložiti:
životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.