Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet raspisuje
 
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine, na Katedri za geotehniku.
 

Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku domovnice, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.