Naslovnica

Obavijest o odgodi oglašenog nastupnog predavanja

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,


OBAVJEŠTAVA

O ODGODI TERMINA OGLAŠENOG

nastupnog predavanja


 

Oglašeno nastupno predavanjeMatjaža Štanfela, dipl. ing. geod., pristupnika za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, znanstvena grana primijenjena geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa,  neće se održati  dana 13. lipnja 2016. sa početkom u 12:15 sati zbog spriječenosti  prvog člana Stručnog povjerenstva.

 

Nastupno predavanje održat će u mjesecu rujnu 2016. godine, o čemu će nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća i studenti Građevinskog fakulteta u Rijeci biti pravovremeno obaviješteni.