Naslovnica

Nastupno predavanje

 
Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

Matjaž Štanfel, dipl. ing. geod., pristupnik za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, znanstvena grana primijenjena geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će dana 13. lipnja 2016. sa početkom u 11:15 sati u predavaonici G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

GEODETSKA OSNOVA ZA PRAĆENJE POMAKA I DEFORMACIJA
 

Nastupno predavanje održat će se pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.