Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor

 


1.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura  i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje te povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa, na neodređeno puno radno vrijeme.

2.      Dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana           organizacija i tehnologija građenja, bez zasnivanja radnog odnosa.

3.      Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.

4.    Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13. i 101/14.)

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.